Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
v cestovnej kancelárii CK N.I.K. Slovakia spol. s r.o. Bratislava

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje
príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Cestovná kancelária CK N.I.K. Slovakia spol. s r.o. (ďalej len N.I.K. Slovakia) k osobným údajom
získaným od zákazníkov pristupuje zodpovedne a snaží sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou
európskou legislatívou a tak primerane chrániť osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného
nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme, aby ste si ich
preštudovali.

Kto je prevádzkovateľom Osobných údajov?
Spoločnosť CK N.I.K. Slovakia spol. s r.o. založená a existujúca podľa slovenského práva, so
sídlom Vajnorská 34, 831 03 Bratislava, IČO: 35735597, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 16264/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Aké sú Kontaktné údaje prevádzkovateľa?
Adresa na zasielanie písomností: Vajnorská 34, 831 03 Bratislava
Telefonický kontakt: +421/(0)2/44635141, +421903463863
Emailový kontakt: nik-slovakia1@nik-slovakia.sk, nikolaj@nik-slovakia.sk
Všetky podrobné informácie týkajúce sa CK N.I.K. Slovakia sú zverejnené na web stránke:
http://www.nikslovakia.com

Aké sú účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov?
Prevádzkovateľ N.I.K. Slovakia spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov
služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:
• Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä
zabezpečenie vášho zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu. Právnym
základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre
spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
• Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovania prípadných reklamácií, kde právnym
základom je zákonná povinnosť N.I.K. Slovakia založená osobitným predpisom..
Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a ev. spotrebiteľské
súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.
Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov (čiže ktoré vaše údaje môžu byť u nás
spracovávané):
Meno a Priezvisko, Dátum narodenia, Miesto narodenia, Bydlisko, trvalé, príp. prechodné,
Telefónne číslo, E-mailová adresa, Číslo cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné
na zabezpečenie účelu zmluvy - víza a pod.), Všeobecne použiteľný identifikátor - rodné číslo (len
pre vybavenie víz, ak sa vyžadujú), Typ auta a ŠPZ zákazníka (V prípade ubytovania v areáli TK
VADAŠ), Údaje o bankovom účte, Zdravotné údaje (zdravotné postihnutie pre zabezpečenie
niektorej požadovanej služby napríklad špeciálna strava, údaje o poskytnutom ošetrení na účely
vybavenia poistenej udalosti), Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o
poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov)

Kto sú príjemcovia osobných údajov – komu N.I.K. Slovakia osobné údaje poskytuje?
Osobné údaje poskytujeme len výhradne zmluvným partnerom vami požadovaných služieb
cestovného ruchu – dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovatelia
poistenia a asistenčných služieb a v prípade ubytovania v areáli TK VADAŠ aj spoločnosti VADAŠ,
s.r.o.

Dochádza k prenosu osobných údajov do 3. krajín?
Áno, ale výhradne len za účelom zabezpečenia plnenia vašej zmluvy v prípade, že si klient zájazd
do takejto krajiny sám objedná a s prenosom vyjadrí výslovný súhlas, ktorý je nevyhnutne potrebný
na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej
osoby.

Aká je doba uchovávania osobných údajov?
Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od návratu zo
zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia
súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.
Aké máte ako dotknutá osoba práva?
a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú
alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
c) právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splanené podmienky na
ich odstránenie a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie
spracúvanie,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne
zákonné prekážky,
f) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12,
820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77
Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez
vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií,
informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť
prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z
nasledovného zdroja:
- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním
písomne na to poverený zástupca.
 
NikSlovakia Katalóg 2020 Katalóg 2020
Vyhľadať Ubytovanie
Krajina
Typ
Odchod
Príchod
Cena do